មហាវិទ្យាល័ក្មេងស្រីបានបាត់ព្រៃក្នុងមួយ pawnshop ជាមួយនឹងបញ្ចាំម្ចាស់

13:15 2218

ពណ៌: មហាវិទ្យាល័ក្មេងស្រីបានបាត់ព្រៃក្នុងហាងបញ្ចាំជាមួយនឹងហាងបញ្ចាំម្ចាស់។ នាងបានទទួលយកការផ្តល់ជូថានាងមិនអាចបដិសេធ,ដូច្នេះពួកគេអាសូរនៅក្នុង pawnshop។ ជាមួយនឹងតែមួយកៅអីនោះពួកគេអាសូរនៅក្នុងទាំងអស់តំណែងហើយដាក់នៅក្នុងហាងរហូតដល់ពួកគេទាំងពីទទួលបានការប៉ះ។
ស្ត្រីអាសូរវីដេអូ hashtag #ស្ម័គ្រ #ស្សនៈ ស្វែងរក

ទាក់ទងពេញវ័យន្ត

សំណព្វនិន្នាការ